Faculty

Ilya ARCHAKOV386 86ilya.archakov@univie.ac.at
Immanuel BOMZE 386 52immanuel.bomze@univie.ac.atwww
Walter GUTJAHR386 32walter.gutjahr@univie.ac.atwww
Nikolaus HAUTSCH386 80nikolaus.hautsch@univie.ac.atwww
Kory JOHNSON386 43kory.johnson@univie.ac.atwww
Irene KLEIN386 56irene.klein@univie.ac.atwww
Hannes LEEB386 20hannes.leeb@univie.ac.atwww
Markus LEITNER386 62markus.leitner@univie.ac.atwww
Ivana LJUBIC (on leave)386 61ivana.ljubic@univie.ac.atwww
Georg PFLUG386 30georg.pflug@univie.ac.atwww
Benedikt M. PÖTSCHER386 40benedikt.poetscher@univie.ac.atwww
Erhard RESCHENHOFER386 46erhard.reschenhofer@univie.ac.atwww
Mario RUTHMAIR386 66mario.ruthmair@univie.ac.atwww
Teresa SCARINCI386 70teresa.scarinci@univie.ac.atwww
Werner SCHACHINGER386 53werner.schachinger@univie.ac.atwww
Nina SENITSCHNIG (née HUBER)386 22nina.senitschnig@univie.ac.at
Markus SINNL386 68markus.sinnl@univie.ac.atwww